Specializuotos paskolų brokerio paslaugos

+370-612-41425 info@paskolubrokeris.lt
 

Paskolų brokerio paslaugos

UAB „Paskolų brokeris” nuo 2005 m. padeda juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems fiziniams asmenims gauti paskolas ar kitaip išspręsti finansavimo problemas. Tarpininkaujame bankuose, kredito unijose, lizingo bendrovėse bei kitose kredito įstaigose.

UAB „Paskolų brokeris” teikia paslaugas visoje Lietuvoje, daugiausiai klientų – Vilniaus, Kauno ir Panevėžio apskrityse.

Populiariausios UAB „Paskolų brokerio“ verslo klientų tarpe – paskolos, kurių palūkanas iki 95 proc. kompensuoja valstybė: mažiau reikia mokėti bankui, užstato vertė gali būti net 5-ius kartus mažesnė nei paskolos suma – tai paskolos su UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) ar su “Žemės ūkio paskolų garantijų fondo” garantijomis. Šios paskolos apyvartinėms lėšoms, paskolos įrangai, paskolos nekilnojamojo turto įsigijimui, paskolos technikai ir transporto priemonėms įsigyti.

Taip pat padedame refinansuotis ar kitaip pertvarkyti turimus įsipareigojimus kredito įstaigoms. Klientams, susiduriantiems su kreditavimo poreikiu:

 • Teikiame nemokamas konsultacijas;
 • Nemokamai parenkame tinkamiausią finansavimo būdą;
 • Parengiame verslo planus, investicinius projektus;
 • Parengiame paraiškas ir kitą reikiamą dokumentaciją finansų įstaigoms (bankams, kredito unijoms ar lizingo kompanijoms) ir garantijų (INVEGA, ŽŪPGF) gavimui.
 • Nemokamai konsultuojame kredito sutarčių sudarymo klausimais.

Fiziniams asmenims (įskaitant dirbantiems užsienyje) padedame gauti paskolas su užstatu – vartojimui, būsto – buto, namo – ar kito nekilnojamojo turto įsigijimui.

Taikome labai lanksčia kainodarą – už paslaugas klientai moka tik gavę paskolą arba paskolą su INVEGA / ŽŪPGF garantija (išskyrus labai rizikingus projektus). Paskolų brokerio paslaugomis nuo įkūrimo pasinaudojo beveik 300 klientų. Klientų ratas, pasinaudojęs šiomis paslaugomis, yra labai įvairus – projektų sumos svyruoja nuo 25 000 EUR iki 7 000 000 EUR. Didžioji dalis klientų, pasinaudoję “Paskolų brokerio” paslaugomis kartą, naudojasi ir toliau bei rekomenduoja kitiems.

ЗАО Paskolų brokeris с 2005 г. помогает юридическим и физическим лицам, также фермерам получить ссуду или иначе решить проблемы финансирования. ЗАО Paskolų brokeris предоставляет услуги по всей Литве. Самые популярные услуги среди бизнес клиентов – ссуды, проценты которых частично компенсирует государство: меньше надо платить банку, стоимость залога может быть даже в 5-ять раз меньше суммы ссуды – это ссуды с гарантиями ЗАО Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) или Гарантийного фонда кредитов сельского хозяйства. Также помогаем рефинансировать или иначе переоформить обязательства перед кредитными учреждениями. Клиентам, сталкивающимся с потребностью в кредитовании:

 • Предоставляем бесплатные консультации;
 • Бесплатно подбираем самый подходящий способ финансирования;
 • Подготавливаем бизнес-планы, инвестиционные проекты;
 • Подготавливаем заявки и другую необходимую документацию для финансовых учреждений (банков, кредитных уний или лизинговых компаний) и на получение гарантий (INVEGA, ГФКСХ).
 • Бесплатно консультируем по вопросам заключения кредитных договоров.

Применяем очень гибкое ценообразование – за услуги клиенты платят только после получения ссуды или ссуды с гарантией INVEGA / ГФКСХ (кроме очень рискованных проектов). Услугами ЗАО Paskolų brokeris с момента учреждения воспользовалось почти 200 клиентов. Круг клиентов, воспользовавшихся данными услугами, очень разный – суммы проектов колеблются от 20 000 EUR до 7 000 000 EUR. Большинство клиентов, воспользовавшихся услугами ЗАО Paskolų brokeris единожды, пользуются и дальше, также рекомендуют другим.

Since 2005, UAB Paskolų Brokeris has been helping legal and physical entities and farmers to obtain credits or otherwise solve funding issues. UAB Paskolų Brokeris provides services throughout Lithuania. The most popular services among business customers include credits the interests for which are partially refunded by the State: you need to pay less, the value of the mortgage may be up to 5 times lower than the credit amount – these are credits with the guarantees of UAB Investicijų ir Verslo Garantijos (INVEGA) or with the Rural Credit Guarantee Fund. In addition, we help to refinance or otherwise reorganise the existing obligations to credit institutions. For customers who need credits we:

 • Provide consultancy services free of charge;
 • Select the most appropriate method of financing free of charge;
 • Prepare business plans and investment projects;
 • Prepare applications and other documentation to be submitted to financial institutions (banks, credit unions or leasing companies) and that are necessary to obtain guarantees (INVEGA, ŽŪPGF).
 • Free consultancy on the conclusion of credit agreements.

Very flexible pricing –customers pay for services only after receiving the credit or the credit with an INVEGA/ŽŪPGF guarantee (except for very risky projects). Since the business started almost 200 customers have used the credit brokerage services. The circle of customers who have used these services is very diverse – the project amounts vary from EUR 25,000 to EUR 7,000,000. The majority of UAB Paskolų Brokeris customers are repeat customers and recommend us to others.